காட்சி கூடம்

காட்சி கூடம்

PFRC -யுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள்

எங்களுடன் இணைந்து உறுப்பினராவதன் மூலம் கோழிப்பண்ணை தொடர்பான நவீனப் போக்குகள், வாய்ப்புகள், சவால்கள், துறையில் உருவாகி வரும் தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் ஆகியவை தொடர்பான தகவல்களைக் கையாளும் வசதி, கோழிப்பண்ணையின் அனைத்து பிரிவினைச் சேர்ந்தவர்களுடன் உரையாடும் வாய்ப்பு, அரசாங்கம் மற்றும் கோழிப்பண்ணைத் தொழிலுடன் தொடர்புடைய பிற துறைகளுடன் கோழிப்பண்ணைத் தொழில் சார்பில் பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் வாய்ப்பு முதலியவை கிடைக்கும்.