அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான செய்தி

கறிக்கோழி வளர்ப்பு பண்ணையாளர்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் துறையில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ஈடுபட்டிருக்கும் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான செய்தி கறிகோழி வளர்ப்பு பண்ணையாளர்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் துறையில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் ஈடு…